]

t-reg PDPA Platform

Consent management

           องค์กรจำเป็นต้องเก็บความยินยอม (Consent) ของเจ้าของข้อมูลตามมาตรา 19 สำหรับแพลตฟอร์ม t-reg ที่สร้างขึ้นมาตอบโจทย์ PDPA จึงมี Module ที่รองรับการบริหารการจัดการคำยินยอม (Consent)  ไม่ว่าจะเป็นการขอคำยินยอมผ่าน Webform หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถบันทึกคำยินยอมที่ได้รับในระบบได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกขององค์กร เรายังยอมรับการทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมผ่านช่องทาง API Key ด้วยการใช้ API ในการรับและส่งข้อมูลคำยินยอมเข้ามาเก็บไว้ในระบบ t-reg หรือส่งออกไปยัง Database เพื่อเก็บข้อมูลภายนอกได้เช่นเดียวกัน

สร้าง Web Form สำหรับขอความยินยอม

เมื่อต้องเก็บคำยินยอมจากลูกค้าด้วยวัตุประสงค์ที่แตกต่างกันไป คุณสามารถออกแบบ Webform Consent เพื่อใช้เก็บความยินยอมเมื่อต้องขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถึง 5 ฉบับ แบ่งตามความเหมาะสมในการใช้ข้อมูลขององค์กร

รองรับการจัดเก็บ Consent ตามวัตถุประสงค์

นอกจากการจัดเก็บคำยินยอมแล้ว คุณต้องระบุวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลให้ชัดเจน ซึ่ง t-reg สามารถเก็บวัตถุประสงค์แล้ว Filter ข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอถอนสิทธิการใช้ข้อมูล

ตั้งค่าวันหมดอายุคำยินยอม และนับวันที่คงเหลือ

ในการขอคำยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต้องมี Retention หรือ ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล t-reg สามารถระบุระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งยังมีระบบนับวันคงเหลือของคำยินยอมนั้น เพื่อเป็นการเตือนว่าคำยินยอมไหนยังสามารถใช้งานได้และคำยินยอมไหนไม่สามารถใช้ได้แล้ว

รอบรับการใช้งานหลายรูปแบบ

สามารถเลือกนำฟอร์มขอคำยินยอมไปใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานโดย t-reg มีรูปแบบให้เลือก 4 รูปแบบ
1. iFrame
2. URL
3. QR Code
4. API Key

Export และ Import ข้อมูลคำยินยอม

สามารถ Export คำยินยอมที่จัดเก็บไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางกฎหมายหรือใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำธุรกิจ และยังสามารถ Import ข้อมูลเข้าระบบได้ ในกรณีที่ขอคำยินยอมจากลูกค้ามาในรูปแบบเอกสารหรือไฟล์นอกระบบ