]

t-reg PDPA Platform

PDPA Success Story

PRINCIPLE HEALTHCARE

เนื้อหา

ประสบการณ์ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ PDPA

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นธุรกิจให้บริการทางสุขภาพและโรงพยาบาล มีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่เปิดดำเนินการแล้ว กว่า 12 แห่งใน 10 จังหวัด ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ริเริ่มโครงการ PDPA ภายในองค์กรด้วยตนเอง
โดยมี คุณแพร โฮ่วรังกูล Assistant to Chief Finance and Administrative Officer เป็นหนึ่งในทีมผู้ดูแลและขับเคลื่อนโครงการ PDPA ภายในองค์กร 

ในระยะแรกกฎหมายยังไม่มีการประกาศแนวทางที่ชัดเจน พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จึงเริ่มดำเนินการในกิจกรรมบางส่วนเท่าที่ทำได้ จนถึงช่วงสำคัญที่มีการยืนยันจาก คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ว่ากฎหมาย PDPA จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งมั่นในการทำโครงการ PDPA อยู่แล้ว เล็งเห็นว่าควรเริ่มหาผู้ให้บริการจัดทำโครงการ PDPA มาช่วยผ่อนแรงทีมภายใน เพื่อให้โครงการ PDPA สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

pdpa success

ความท้าทายที่พบระหว่างดำเนินโครงการ PDPA

พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้พบกับ t-reg และริเริ่มโครงการ PDPA อย่างเต็มระบบ ขั้นตอนที่ทีม  พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้ดำเนินการไปแล้ว ถูกสานต่อและขยายผลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การสำรวจข้อมูลโดย t-regในระหว่างที่ริเริ่มโครงการ ทำให้เห็นความท้าทายที่ทั้งสองทีมต้องร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาไปพร้อมกัน

ความท้าทายของ Business Context และมาตรฐานทางกฎหมายที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม

ก่อนที่กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA จะมีผลบังคับใช้ ข้อมูลของคนไข้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล ได้รับการคุ้มครองด้วย พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2550 ตามมาตรา 7 ซึ่งระบุว่า “ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ใดจะนำไปเปิดเผยในประการที่น่าจะทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้นโดนตรง หรือมีกฎหมายบัญญัติเฉพาะให้ต้องเปิดเผย”

นอกจากความท้าทายที่เกิดจากมาตรฐานทางกฎหมายสำหรับธุรกิจให้บริการทางสุขภาพและโรงพยาบาลแล้ว พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังต้องแบกรับความท้าทายจากการใช้ Big Data และ Share Service ร่วมกับบริษัทในเครือกว่า16 บริษัท แทบทุกกระบวนการของการให้บริการ ต้องมีการประมวลผลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในประเด็นนี้ คุณแพร โฮ่วรังกูล กล่าวว่า

” Principle Healthcare  เรามีธุรกิจในเครือเป็นธุรกิจโรงพยาบาล มีการใช้ข้อมูลของคนไข้ในการรักษา เรามีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะสุขอยู่แล้ว พอกฎหมาย PDPA มีผลบังคับใช้ ทำให้โรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะข้อมูลของผู้ป่วย เป็นข้อมูลอ่อนไหว และเราเองมี Big Data แล้วเราจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายไปพร้อมกัน “

ระบบ Operating System ในโรงพยาบาล

กลุ่มธุรกิจให้บริการทางสุขภาพและโรงพยาบาล มีระบบ HIS (Hospital Information System) ซึ่งเป็น Operating System ที่ใช้กันระหว่างแผนกต่างๆของโรงพยาบาล เพื่อการ จัดการข้อมูลระหว่างที่ให้บริการคนไข้หรือผู้มาติดต่อบริการของทางโรงพยาบาล โรงพยาบาลยังสามารถใช้ระบบนี้ต่อไปได้แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมาย PDPA ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลอาจต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อ หรือ Plug in เข้ากับระบบบริหารจัดการที่มีอยู่แล้วได้ โดยที่ไม่กระทบกับข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูล

การทำความเข้าใจกับคนในองค์กร

Principle Healthcare  ประสบกับความท้าทายจากปัจจัยภายใน เนื่องจากการที่โรงพยาบาล มีแผนกที่ให้บริการคนไข้อยู่จำนวนมาก บุคลากรของโรงพยาบาล ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ล้วนต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้หรือผู้มาใช้บริการ ความท้าทายขององค์กร คือการสื่อสารกับบุคลกรและเจ้าหน้าที่ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้การสำรวจกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีความครบถ้วน ไม่ตกหล่น และง่ายต่อการเลือกใช้เครื่องมือเข้ามาบริหารจัดการต่อ

pdpa success

ทำไมถึงเลือก t-reg Platform by Ragnar Corporation

ความเชี่ยวชาญของทีมที่ปรึกษา

พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ดำเนินธุรกิจที่มีความเฉพาะด้าน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ PDPA ต้องอาศัยความละเอียดในการดำเนินการมากกว่าธุรกิจทั่วไป ซึ่งก่อนที่พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะร่วมงานกับ t-reg ได้มีการติดต่อ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ให้บริการทำโครงการ PDPA รายอื่น ทว่าผู้ให้บริการบางแห่ง ไม่สามารถตอบข้อสงสัยและให้บริการตามความต้องการขององค์กรได้

 ขณะที่ t-reg มีทีมที่ปรึกษาจากที่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และขั้นตอนการดำเนินการ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA ได้อย่างครบถ้วน สามารถตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับบริบทของธุรกิจให้บริการทางสุขภาพและโรงพยาบาลได้ครบทุกประเด็น ความเชี่ยวชาญและความใส่ใจนี้เป็นจุดแข็งที่ทำให้ t-reg ได้รับเลือกให้ดูแลโครงการ PDPA ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และองค์กรขนาดใหญ่อีกหลายองค์กร

ทีมที่ปรึกษาและแพลตฟอร์ม t-reg สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรได้

ก่อนการให้บริการทำโครงการ PDPA อย่างเต็มรูปแบบ t-reg จะมีการพูดคุยและแนะนำสโคปการให้บริการ ในขั้นตอนนี้องค์กรจะทราบว่า ทีมที่ปรึกษาและแพลตฟอร์ม t-reg จะให้บริการและช่วยผลักดันโครงการได้อย่างไร องค์กรสามารถพูดคุยความต้องการหรือความคาดหวังขององค์กร ที่มีต่อ t-reg ได้ เนื่องจาก พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีโจทย์สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอยู่หลายประเด็น จึงมีการสื่อสารความต้องการร่วมกับทีมงานจาก t-reg อย่างตรงไปตรงมา

ทีมที่ปรึกษาจาก t-reg สามารถตอบคำถามข้อสงสัย และอธิบายขั้นตอนการดำเนินโครงการ PDPA ได้อย่างละเอียด สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กร ว่าจะสามารถสำเร็จโครงการ PDPA ได้ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้ทีมผู้ดูแลและขับเคลื่อนโครงการ PDPA รวมถึงบอร์ดบริหารของ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จึงไว้วางใจให้ t-reg เข้ามาเป็นตัวช่วยในการดำเนินโครงการ PDPA ให้กับ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์และบริษัทในเครือทั้ง 16 บริษัท

ขยายผลและสานต่องาน

ทีมผู้ดูแลและขับเคลื่อนโครงการ PDPA ของ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดในบางส่วนแล้ว ทั้งการจัดเตรียมข้อมูลด้านนโยบาย Cookie Consent และ ROP ทว่ายังมีข้อคำถามและความไม่มั่นใจในบางขั้นตอนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อทีม t-reg เข้ามาขยายผลและริเริ่มขั้นตอน Educate – Aggregate – Execute หรือ Medthodologies 3.0 มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  ขับเคลื่อนงานเดิมได้ และริเริ่มขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพิ่มได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว

โครงการ PDPA สร้างการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างไรบ้าง

ขยายผลและสานต่องาน

นอกจาก t-reg จะช่วยทำให้ภาพความสำเร็จ โครงการ PDPA ขององค์กรกลายเป็นจริงได้แล้ว  Platform t-reg ซึ่งมี Features ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA อย่างครบถ้วน รองรับการจัดประเภทของข้อมูล ช่วยให้ข้อมูลที่กระจัดกระจายในหลาย ๆ กิจกรรมของโรงพยาบาล ถูกรวบรวมและแยกประเภท ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการค้นหา แก้ไขและรองรับการใช้สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย

ช่วยให้เข้าใจการไหลเวียนของข้อมูล ต่อยอดเรื่อง Data governance

t-reg มี Features Dashboard กลางที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของข้อมูล ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล แยกประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ ช่วยให้องค์กรเข้าใจ Data Flow ที่มีจำนวนมหาศาล ซึ่งช่วยให้การทำ Data governance ในอนาคตสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Key Success ที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการทำ PDPA

ภาพความสำเร็จโครงการ PDPA ของ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เกิดขึ้นจริงได้ มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน องค์กรมุ่งมั่นในการสำเร็จโครงการ PDPA เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ขณะที่ t-reg ก็มุ่งมั่นส่งมอบบริการและแพลตฟอร์มที่ดีให้กับองค์กร ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำโครงการ PDPA ของ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้แก่

เข้าใจบริบทของธุรกิจ

การที่องค์กร เข้าใจบริบทในการดำเนินธุรกิจของตนเองอย่างรอบด้าน และเข้าใจมาตรฐานทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่เดิม ช่วยให้การทำงานระหว่างพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ t-reg เป็นการทำงานที่สอดประสานกัน ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน แม้ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบจะมีจำนวนมหาศาล การเชื่อมต่อระบบเข้าหากันยังคงดำเนินการได้อย่างราบรื่น ครบถ้วน และไม่กระทบกับระบบเดิมขององค์กร

การบริหารจัดการภายในองค์กร

พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มุ่งมั่นในการทำโครงการ PDPA และเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไหลเวียนอยู่ในธุรกิจ ไม่เพียงแค่สำเร็จโครงการ PDPA อย่างสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการ และความเข้าใจของบุคลากร  

ความมุ่งมั่นและความตั้งใจทำให้องค์กรวางแผนดำเนินโครงการ PDPA อย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับการพัฒนาระบบภายในให้พร้อมรับการพัฒนาต่อยอดจากภายนอก ทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินโครงการ PDPA มีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด

ผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญ

การวางระบบ และเตรียมความพร้อมขององค์กรก่อนเริ่มโครงการ PDPA ไม่สูญเปล่า เพราะผู้เชี่ยวชาญจาก t-reg สามารถเชื่อมต่อสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความเข้าใจของ t-reg ต่อบริบทของธุรกิจให้บริการทางสุขภาพและโรงพยาบาล ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมาย ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ความชาญฉลาดของเทคโนโลยีและ Features ที่ครบถ้วนของ t-reg ช่วยขับเคลื่อนโครงการ PDPA ขององค์กรได้ทั้งระบบ

คำแนะนำถึงองค์กรที่กำลังจะเริ่มดำเนินโครงการ PDPA

คุณแพร โฮ่วรังกูล Assistant to Chief Finance and Administrative Officer หนึ่งในทีมผู้ดูแลและขับเคลื่อนโครงการ PDPA ของพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  ระบุว่า การมีที่ปรึกษาเข้ามาช่วยดำเนินโครงการในหลายๆ ด้าน ทั้งงานด้านนโยบายและขั้นตอนต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้โครงการ PDPA สำเร็จได้จริง หากองค์กรมีบริบทของธุรกิจที่ท้าทาย หรือมีความคาดหวังต่อโครงการ PDPAในระยะยาว และต้องการต่อยอดให้การทำโครงการ PDPA พัฒนาไปสู่เรื่องอื่น ๆ การดำเนินการจากภายในอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การพึ่งพาผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญและเข้าใจ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยให้โครงการ PDPA เข้าใกล้ภาพความสำเร็จได้เร็วขึ้น

สำเร็จโครงการ PDPA ไปกับ t-reg

สำเร็จโครงการ PDPA
ไปกับ t-reg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆของ t-reg เพื่อดูว่า t-reg สามารถตอบโจทย์ธุรกิจของคุณได้อย่างไร