]

t-reg PDPA Platform

pdpa awareness

PDPA Security Awareness Training กุญแจสำคัญเพื่อสร้างการตระหนักรู้ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรให้ยั่งยืน

เนื้อหาในบทความ

จริงหรือไม่? กับคำกล่าวที่ว่า องค์กรใดสามารถสร้าง PDPA Security Awareness ได้จะช่วยให้โครงการ PDPA ภายในองค์กรยั่งยืน?

คำตอบเดียวของคำถามนี้คือ จริง
เพราะเมื่อใดที่บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ระบบของความรู้และความเข้าใจจะเกิดขึ้นในองค์กร และจะเอื้อให้เกิดการสร้างการตระหนักรู้ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ผลในระยะยาวหรือความยั่งยืนก็คือ พนักงานในองค์กรตระหนักรู้และเห็นความสำคัญโดยพร้อมเพรียงกัน การตระหนักรู้จะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานได้อัตโนมัติ
บทความนี้เราพาทุกคนมาทำความเข้าใจ ข้อดีของการสร้างการตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในองค์กรให้ยั่งยืนด้วย PDPA Security  Awareness Training

PDPA Awareness สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อทำโครงการ PDPA

เป้าหมายภายในของหลาย ๆ องค์กรหลังจากการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คือการทำโครงการ PDPA
ตาม Checklist ที่นิยมทำในหลาย ๆ องค์กร จัดทำ Privacy Notice  และ Privacy Policy ให้สำเร็จตรงตามที่กฎหมายกำหนด ในบางองค์กรจะมุ่งไปที่การเฟ้นหาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) จัดเตรียมแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการใช้สิทธิของลูกค้า หรือพัฒนาโปรแกรมเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leak)  แต่ทราบหรือไม่ว่
าโครงการ  PDPA ต่อให้ทำจนครบก็เหมือนขาด และความพยายามเหล่านี้อาจกลายเป็นศูนย์หากยังขาดการทำความเข้าใจหรือการตระหนักรู้ของคนภายในองค์กร

สิ่งสำคัญในการทำให้โครงการ PDPA และการบังคับใช้นโยบายให้ยั่งยืน นอกจากการจัดทำโครงการเพื่อรองรับกิจกรรมการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การสร้างความยั่งยืนภายในองค์กร โดยการสื่อสารแนวปฏิบัติ และการสร้างการตระหนักรู้ให้ทุกแผนก ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นควบคู่กันด้วย

เพราะเมื่อใดที่ความเข้าใจและความสามารถในการตระหนักรู้ ค่อย ๆ แทรกซึมเข้าไปในกระบวนการทำงาน พนักงานจะตระหนักรู้ได้เองว่า กิจกรรมใดในแผนก กิจกรรมใดในองค์กรที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากพนักงานจะเข้าใจและตระหนักในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรตนเองแล้ว จะเกิดการตระหนักรู้เรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันของแต่ละคนด้วย

PDPA Security Awareness สำคัญต่อพนักงานในองค์กรอย่างไร

pdpa awareness

เหตุที่ต้องมีการสร้าง Awareness หรือการตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นเพราะบุคลากรของแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร ต่างก็มีบทบาทในการเก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยแฝงอยู่ในหลาย ๆ รูปแบบตามรูปแบบกิจการขององค์กร เช่น วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ สรุปรายงานต่าง ๆ การเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ลงในระบบของฝ่ายบุคคล การสื่อสารแคมเปญการตลาดไปยังลูกค้า ซึ่งพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ มาขับเคลื่อนกิจกรรมนั้น ๆ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Security  Awareness

นอกจากเหตุผลข้างต้นแล้ว สาเหตุที่องค์กรยังต้องคำนึงถึง PDPA Security Awareness  เพราะถือเป็นการการปฏิบัติตามประกาศของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้ระบุไว้ในประกาศในข้อที่ 4 โดยมีใจความดังต่อไปนี้

pdpa awareness

เป้าหมายของข้อบังคับในประกาศนี้ คือ พนักงานในฐานะผู้เก็บ ใช้หรือเปิยเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีความจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อปกป้อง ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ (Human Error) ซึ่งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และส่งกระทบต่อภาพลักษณ์หรือผลประโยชน์ขององค์กร ตัวอย่าง Human Error ได้แก่

 • การนำเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลไปรีไซเคิล โดยการขายให้ผู้รับซื้อ จากนั้นก็มีการนำไปใช้ห่ออาหาร หรือนำไปใช้เป็นหีบห่อผลิตภัณฑ์

 • การใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์โดยพนักงานในองค์กรเอง เช่นพนักงานร้านสะดวกซื้อใช้เบอร์โทรศัพท์จากข้อมูลขององค์กรเพื่อวัตถุประสงค์เชิงชู้สาว

 • เก็บข้อมูลลูกค้า บนพื้นที่ Cloud ส่วนตัว เสี่ยงที่ข้อมูลจะเกิดการรั่วไหล

 • เกิดการโจรกรรมขโมยข้อมูลเพราะรหัสผ่านที่หละหลวม ไม่รัดกุม ทำให้ไวรัส/ มัลแวร์เจาะเข้าฐานข้อมูลได้ง่าย

 • พนักงานในองค์กรกระทำการทุจริตด้วยการโจรกรรมข้อมูลของลูกค้าในองค์กรไปขาย

 • พนักงานอาจถูกคุกคามด้วยฟิชชิ่งอีเมลหรือ SMS ที่ล่อลวงให้เหยื่อกระทำการบางอย่างเพื่อติดตั้งมัลแวร์ที่จะสามารถขโมยข้อมูลความลับในอนาคต หรือหลอกให้เหยื่อเป็นคนเปิดเผยข้อมูลความลับด้วยตัวเอง
  อ่านกรณีตัวอย่างกรณีการกระทำผิด PDPA เพิ่มเติม
  กรณีของอิออนธนสินทรัพย์
  กรณีการก่ออาชญากรรมทางอีเมลที่พุ่งเป้าพนักงานในองค์กรเป็นหลัก 

  ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริงแล้วทั้งสิ้น เป็นการกระทำทก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
  อีกทั้งยังเป็นความผิดตามกฎหมาย PDPA และมีบทลงโทษระบุไว้อย่างชัดเจน

โครงการ PDPA มีนโยบายอย่างเดียวไม่พอ

จะเห็นว่าการทำโครงการ PDPA ในองค์กรอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากความไม่เข้าใจ การติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายและการดำเนินการที่ยุ่งยาก

วิธีการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุด คือการสร้างความเข้าใจ สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับพนักงานทุกภาคส่วนขององค์กร  เพราะนอกจากจะช่วยให้โครงการ PDPA ขององค์กรมีประสิทธิภาพ ยับยั้งข้อผิดพลาดอันเกิดจากความไม่เข้าใจ ในอนาคตเมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษหรือกฎหมายลูก การสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้น การสร้างการตระหนักรู้ ควบคู่ไปกับการประกาศแนวทางการปฏิบัติขององค์กรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงเป็นสองปัจจัยสำคัญที่ควรเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน

ในหัวข้อถัดไป เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจประโยชน์และข้อควรระวัง ในการทำ PDPA  Security Awareness Training และเนื้อหาเกี่ยวกับ PDPA ที่พนักงานควรรู้

ประโยชน์และข้อควรระวังในการ PDPA Security Awareness Training

มาดูกันว่า หากองค์กรมีการทำ PDPA Security  Awareness Training แล้วผลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
มีอะไรบ้าง และอะไรที่องค์กรต้องระมัดระวัง หากกำลังจะจัดเทรนนิ่งด้วยตนเอง

ประโยชน์ต่อองค์กร

 • Get Everyone on the same page
  พนักงานในองค์กรเห็นภาพเดียวกัน เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในระดับพนักงานและองค์กร

 • Develop privacy focused culture สร้างวัฒนธรรมการตระหนักรู้ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • Reduce Threats & Protect asset ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากร
  ที่ล้ำค่าขององค์กร

 • Ensure compliance ถือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมาย PDPA และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  มีหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีการตรวจสอบย้อนหลัง

 • Collect risk data by driving awareness ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ Privacy Risk ความเสี่ยงด้านการละเมิด
  ใช้ผิดวัตถุประสงค์

 • Cyber Security Risk ความเสี่ยงที่ข้อมูลจะรั่วไหลออกจากองค์กรอย่างยั่งยืน

 • ฝ่ายการตลาดขององค์กรที่ทำงานโดยตรงลูกค้า จะตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเกี่ยวกับการรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ลดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น

 • แผนก HR หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตระหนักรู้ว่าต้องเก็บ ใช้ รวมรวมข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัยต่อข้อมูลของพนักงานในองค์กร ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท เมื่อมีการส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกัน เป็นต้น
  อ่านประโยชน์ของการทำ  PDPA Security Awareness Training เพิ่มเติมที่นี่

ข้อควรระวังสำหรับองค์กร

 • หากองค์กรวางแผนดำเนินจัดเทรนนิ่งด้วยตนเอง จะต้องมั่นใจในความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย PDPA และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาถ่ายทอด ต้องระมัดระวังการตีความกฎหมายอันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

 • ค่าใช้จ่ายจากการซื้อคอร์สอบรม Webinar หรือการว่าจ้างทีมวิทยากรเพื่อจัดเทรนนิ่ง มักมีค่าใช้จ่ายที่สูง จึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไขของคอร์ส Webinar  หรือทีมวิทยากรที่จะมาทำหน้าที่อบรมให้ความรู้แก่คนในองค์กร เปรียบเทียบราคา  เนื้อหา ความเชี่ยวชาญและบริการหลังการขายอย่างถี่ถ้วน 

 • เวลาที่เหมาะสมในการจัดเทรนนิ่ง  เนื่องจากเนื้อหา PDPA เป็นเนื้อหาใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจ และหากองค์กรมีพนักงานจำนวนมาก การจัดอบรมอาจใช้ระยะเวลานาน หรือจำเป็นต้องจัดอบรมนอกเวลาการทำงาน พนักงานอาจสูญเสียเวลาส่วนตัวได้

 • การวัดประเมินความรู้ความเข้าใจ ข้อควรพิจารณาเมื่อซื้อคอร์สอบรม Webinar หรือว่าจ้าง Outsource ภายนอก คือการอบรมในลักษณะนี้ มักเน้นไปที่การบรรยายให้ความรู้ตลอดทั้งวัน  ส่วนน้อยที่จะมีการจัดการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ และเมื่อสิ้นสุดการบรรยายมักไม่มีการวัดประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าฟัง ซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าฟัง ไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน หรือมองไม่เห็นภาพรวมของกฎหมาย PDPA อย่างที่ควรจะเป็น

จากประโยชน์และข้อควรระวังข้างต้น จะเห็นว่าการจัด เทรนนิ่งในหัวข้อดังกล่าว ต่างก็มีข้อดีต่อโครงการ PDPA ขององค์กร เป็นประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท ขณะเดียวกัน หากองค์กรวางแผนที่จะดำเนินการจัดเทรนนิ่ง อาจต้องคิดค้นแนวทางเพื่อรองรับกับความท้าทายที่เกิดจากการจัดอบรมให้ความรู้ด้วย เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ หลายท่านคงได้ทราบถึงอรรถประโยชน์ของการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเกิดคำถามว่า หากองค์กรต้องการจัดเทรนนิ่ง ด้วยตนเอง จะต้องเริ่มอย่างไร? ควรมีเนื้อหาอะไรบ้าง? เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องที่พนักงานควรรู้ และสอดคล้องกับประกาศฯ ที่กำหนดมา หาคำตอบได้ในหัวข้อถัดไป

t-reg Guideline: แนวทาง & เนื้อหาที่ควรอยู่ใน PDPA Security Awareness Training

หัวข้อนี้ t-reg จะขอแชร์ Guidline เริ่มต้นสำคัญในการจัดเทรนนิ่งและขอบเขตของเนื้อหาที่ควรอยู่ในการเทรนนิ่ง

เริ่มอย่างไร?
เริ่มแรก องค์กรต้องเตรียมแผนการอบรมให้ความรู้ โดยเริ่มจากตั้งทีมทำงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ขึ้นมา

 • ขั้นที่หนึ่ง Set Goal โดยตั้งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกแบบแผนการอบรม

 • จากนั้นเริ่มการวางกลยุทธ์ของเนื้อหา พัฒนาแผนการอบรมและเครื่องมือ

 • เมื่อเนื้อหาและทีมงานมีความพร้อม ทำการกระจายข้อมูล จัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตามแผน

 • สุดท้ายคือ การวัดผลการดำเนินงาน วัดประเมินความรู้ความเข้าใจภายหลังการจัดอบรม

มีเนื้อหาอะไรบ้าง?
แนะแนวเนื้อหาในการจัดเทรนนิ่งสำหรับพนักงานทั่วไปในองค์กร

 • Why privacy is important ความสำคัญของความเป็นส่วนตัว

 • PDPA Objective วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • หน้าที่หลักของ DATA Controller หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 • ทำไมต้องขอความยินยอม ความจำเป็นในการขอ Consent

 • ข้อยกเว้นการขอความยินยอม กรณีที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • อะไรคือข้อมูลส่วนบุคคล และข้อยกเว้น (ม. 24)

 • อะไรคือข้อมูลอ่อนไหวสูง และข้อยกเว้น (ม. 26)

 • Data Subject Right สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • Data Processer การส่งต่อข้อมูลให้กับองค์กรภายนอกเพื่อทำการประมวลผลต่อ

 • บทลงโทษตามกฎหมาย เมื่อเกิดการกระทำผิดจากการเก็บ ใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

"Data Security Foundation" Next Step หลังจากมี PDPA Security Awareness

ขั้นตอนและเนื้อหาที่กล่าวไปข้างต้น เป็น Guidline เริ่มต้นที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ เพิ่ม/ ลด หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ ตามขนาดและนโยบายของแต่ละองค์กร หลักการสำคัญที่เน้นยำเสมอในบทความนี้คือ นิเวศน์ของความรู้และความเข้าใจที่เกิดขึ้นในองค์กร จะเอื้อให้เกิดการสร้างการตระหนักรู้ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการปูทางเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยั่งยืน หากองค์กรของท่าน ได้ทำการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA อย่างครบถ้วน และบรรลุเป้าหมายในการสร้างแห่งการตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยั่งยืนแล้ว ขั้นตอนถัดไปที่ควรมีการพัฒนาให้ต่อเนื่องกัน คือการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Data Security Foundation หรือระบบดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เหตุที่องค์กรต้องมี Data Security Foundation  

PDPA Security Awareness เปรียบได้กับการให้ความรู้แก่คนในบ้าน ทว่า Data Security Foundation  จะเป็นระบบที่รักษาข้อมูลของคนในบ้าน ไม่ให้โจรหรือบุคคลอื่น ฉกฉวยข้อมูลของคนในบ้านเราไป ด้วยเหตุนี้ระบบดูแลความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างความเป็นส่วนตัว การสร้างความเข้าใจ เพราะถึงแม้ว่าบริษัทหรือองค์กรของคุณจะมี Privacy Notice มี Privacy Policy แล้ว แต่ยังไม่มี Security Foundation ข้อมูลส่วนบุคคลในบริษัท ก็อาจจะยังเสี่ยงต่อการโจรกรรมหรือคุกคามจากอาชญากรทางไซเบอร์ ดังนั้น โครงการ PDPA ในองค์กรจะประสบความสำเร็จ
อย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยระบบความรู้ความเข้าใจ และ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

สรุปภาพโครงการ PDPA ยั่งยืน จากการตระหนักรู้สู่ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

หากองค์กรเห็นถึงความสำคัญของการทำโครงการ  PDPA ที่ไม่ใช่เพียงแค่การดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย แต่มองลึกลงไปถึงอรรถประโยชน์ของการส่งต่อองค์ความรู้ให้กับพนักงาน จะเห็นความสำคัญของการทำ PDPA Security Awareness Training  ภายในองค์กร
เมื่อเห็นความสำคัญแล้ว การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร อาจเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ เริ่มจากการตั้งเป้าหมายหรือภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในองค์กร หากองค์กรต้องการจัดการอบรมด้วยตนเอง ตามด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพัฒนาในส่วนนี้โดยเฉพาะ หรือหากมีความต้องการว่าจ้าง Outsource ภายนอก ก็ควรมีการศึกษาจุดแข็งของ Outsource แต่ละแห่งให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร ขณะเดียวกันก็ต้องมีความคุ้มค่าทั้งราคาและระยะเวลาในการอบรม

เมื่อเกิดติดอาวุธให้กับพนักงานในองค์กรแล้ว ให้ต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อเพิ่มกำแพงความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทรัพยากรอันล้ำค่า
แต่หากองค์กรยังมองภาพของการทำ PDPA Security Awareness Training ไม่ทะลุปรุโปร่ง หากองค์กรของคุณมีความต้องการจัดโครงการอบรมเอง แต่อยากได้ระบบ E-learning  มาช่วยเสริมเป็นกำลังเสริมที่จะเข้ามาอุดรอยรั่วในการจัดอบรมให้ความรู้

t-reg ขอแนะนำ SECAP Security Awareness Platform แพลตฟอร์มสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากร ด้วยสื่อที่ครบทุกเนื้อหาการเสริมสร้างความปลอดภัย รู้เท่าทันระวังภัยคุกคาม พร้อมแบบประเมิน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากบุคลากรในองค์กรคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ secap.co

FREE EVENT

ร่วมฟังแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กรที่มี Data Subject จำนวนมาก เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ด้วยไกด์ไลน์การทำ ROPA ที่เป็นหัวใจสำคัญในการสำเร็จกระบวนการ PDPA ควบคู่กับ Digital Transformation และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาด้านกระบวนการ PDPA สำเร็จแล้วกว่า 60 องค์กร และได้รับ Certificate จากสถาบันดิจิตัล (DCT) และมาตรฐานสากล ICDL หลักสูตร Personal Data Protection

RELATED POST
digital transformation roadmap
t-reg knowledge

Digital Transformation Roadmap แผนสำคัญที่องค์กรต้องรู้ก่อนทำ Digital Transformation

จากบทความก่อนหน้าที่พูดถึงเทรนด์ PDPA Thailand พร้อมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจ และทำความเข้าใจเรื่อง Digital Transformation ในเบื้องต้น

อ่านต่อ »
understand PDPA in 5 Min
t-reg knowledge

เข้าใจ PDPA ใน 5 นาที : สรุปทุกอย่างที่องค์กรจำเป็นต้องรู้

PDPA : Personal Data Protection Act หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้อย่างจริงจังในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ เราขอสรุปแบบเข้าได้ง่ายๆ ใน 5 นาที

อ่านต่อ »
PDPA ต้องเก็บ Log
t-reg knowledge

PDPA ต้องเก็บ Log Fle ด้วยหรอ?

หลาย ๆ ท่านอาจจะบอกว่าที่ต้องเก็บ Log นั่นมัน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ต่างหาก ไม่ใช่ PDPA ซะหน่อย ?
นั่นก็ถูกครึ่งนึงครับที่ว่ากฎหมายที่กำหนดให้เราเก็บ Log จริง ๆ นั่นคือ

อ่านต่อ »
audit
t-reg knowledge

เริ่ม Audit อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มข้น ครอบคลุมทุกส่วนงาน สำเร็จการ Audit ใน 26 วันกับ t-reg

การทำ Audit ในองค์กรเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทว่าทุกครั้งที่มีการตรวจสอบการดำเนินการในองค์กร มักชี้ให้เห็นถึงจุดบอด จุดอ่อน และความผิดพลาดของกระบวนการบางขั้นตอนในองค์กรได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการละเลยการตรวจสอบเป็นเวลานาน

อ่านต่อ »

ส่งต่อบทความดีๆ ได้ที่นี่