Skip to content

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ บริษัทจึงออกประกาศฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการอันเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเก็บ รวมรวบ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2.การเก็บรวบรวม

ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทอันประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ โดยบริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา กรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความจำเป็นต่อการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลและบริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เพื่อใช้ในการสมัครใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 4. เพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมในการดำเนินงานของ บริษัท โดยบริษัท พิจารณาถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลเป็นสำคัญ เช่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การปกป้องสิทธิเสรีภาพ และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลเป็นต้น
 5. เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสถิติ กรณีที่มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
 6. เพื่อปฏิบัติภารกิจของรัฐ กรณีมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจรัฐที่ บริษัท ได้รับมอบหมาย

3.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามที่เหมาะสม

4.วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. บริษัท มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและระบุไว้ตามเงื่อนไขการให้บริการ
 2. บริษัท มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น
 3. บริษัท มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และบริการ
 4. บริษัท มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การติดต่อให้คำแนะนำในการใช้งาน การแก้ไขปัญหาการใช้งาน
 5. บริษัท มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการส่งข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการแจ้งเตือนไปถึงคุณผ่านอีเมล

5.การเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ในบางกรณีบริษัท อาจจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. ผู้ให้บริการภายนอกที่วิเคราะห์การบริการและประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัท เช่น Google Analytics, Facebook Business
 2. ผู้ให้บริการคลาวด์เทคโนโลยี ได้แก่ Amazon AWS, Google Cloud Platform, Thinkific ทั้งนี้ บริษัท ได้ทำการตั้งค่าระบบเพื่อไม่ได้ผู้ให้บริการภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้คำบังคับจากศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานดังกล่าวตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย

6.สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

 1. สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 3. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
 4. สิทธิในการขอลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้

7.ช่องทางการติดต่อ

 • สถานที่ติดต่อ: 2521/7 BitzTown Latphrao Bangkok 10310 Thailand
 • ติดต่อ: 099-002-6190
 • อีเมล: admin@ragnar.co.th
 • เว็บไซต์: http://www.ragnar.co.th