audit

เริ่ม Audit อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มข้น ครอบคลุมทุกส่วนงาน สำเร็จการ Audit ใน 26 วันกับ t-reg

การทำ Audit ในองค์กรเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทว่าทุกครั้งที่มีการตรวจสอบการดำเนินการในองค์กร มักชี้ให้เห็นถึงจุดบอด จุดอ่อน และความผิดพลาดของกระบวนการบางขั้นตอนในองค์กรได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันการละเลยการตรวจสอบเป็นเวลานาน ถือเป็นการละเลยปัญหาที่อาจย้อนกลับมาสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่า และผลกระทบรุนแรงกว่าได้เช่นกัน ตามที่ได้เกริ่นไปในบทความก่อนหน้า ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องใหม่ องค์กรมีความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการทางเทคนิคและนโยบายได้ดำเนินการจนสำเร็จแล้วในหลายองค์กร ขณะเดียวกันองค์กรที่ Implement โครงการ PDPA แล้ว เริ่มมีความกังวลว่าโครงการ PDPA ในองค์กรมีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่? ‌ประกาศ ระเบียบ และแนวทางของกฎหมาย PDPA มีการเผยแพร่เพิ่มหลายฉบับ องค์กรรู้เท่าทันกฎหมายแค่ไหน? ทีมที่ดูแลกระบวนการ เจ้าหน้าที่ DPO มีการโยกย้ายตำแหน่งหรือลาออก มีการปรับกลยุทธ์หรือนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ สิ่งใหม่เหล่านี้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่? ยังคงเป็นคำถามที่ท้าทายองค์กรเป็นอย่างมาก และส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ชัดเจน 100% ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการเริ่มมองหากระบวนการตรววจสอบภายใน และกระบวนการ PDPA Audit เพื่อมาปฏิบัติการเชิงรุก และเริ่มตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ PDPA ภายในองค์กร ในบทความนี้ t-reg มีทางออกสำหรับปัญหามาแบ่งปันท่านที่กำลังกังวลใจ สามารถช่วยลดข้อสงสัย ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลาในการหาออกได้ 100% PDPA Audit คืออะไร? PDPA …

เริ่ม Audit อย่างมีประสิทธิภาพ เข้มข้น ครอบคลุมทุกส่วนงาน สำเร็จการ Audit ใน 26 วันกับ t-reg Read More »