understand PDPA in 5 Min

เข้าใจ PDPA ใน 5 นาที : สรุปทุกอย่างที่องค์กรจำเป็นต้องรู้

PDPA : Personal Data Protection Act หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บังคับใช้อย่างจริงจังในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ เราขอสรุปแบบเข้าได้ง่ายๆ ใน 5 นาที