treg-security

ระบบ Security Standard ที่ PDPA Platform ต้องมี

Platform PDPA ที่ดีควรมี Security Standard หรือหลักการทางด้าน Security PDPA ก็นิยมยึดเป็นหลักการในการสร้างระบบ แต่เพื่อปลอดภัยควรมีอะไรบ้าง